Informacje i zapisy

Nasza szkoła prowadzi zajęcia języka polskiego z elementami historii i geografii Polski oraz wprowadza dzieci w szeroko pojętą kulturę polską i zapoznaje z tradycjami.

Zajęcia odbywają się zgodnie z rytmem roku szkolnego obowiązującym na terenie Hesji, od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30-18:30 w siedzibie polskiej parafii pod adresem: Auf dem Mühlberg 14, 60599 Frankfurt am Main.

Dzieci uczą się w klasach 1-11, każda klasa ma dwie godziny lekcyjne w tygodniu. Rok szkolny trwa dwa semestry.

 

By zapisać dziecko do szkoły należy pobrać i wypełnić wniosek, a następnie dostarczyć go do nauczycielki wybranej klasy w godzinach urzędowania szkoły. Rekrutacja trwa przez cały rok szkolny, ale najlepsze wyniki można osiągnąć uczęszczając na zajęcia regularnie od początku roku szkolnego.


Książki i pomoce szkolne opłacane są przez rodziców.

Rodzice zobowiązani są do aktywnego włączania się w życie szkoły i wypełnienia dołączonej do wniosku deklaracji.

Spotkania z rodzicami odbywają się raz w semestrze. Obecność na nich jest obowiązkowa.


Opłaty:

1 dziecko: 120 euro / semestr

2 dzieci: 90 euro/dziecko/semestr (180 euro za 2 dzieci za semestr)

3 dzieci i więcej: 50 euro za dziecko/ semestr


 

Opłaty za udział w zajęciach dokonuje się semestralnie najpóźniej do 30 września za I semestr i do 31 stycznia za II semestr.

Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia rodzica z opłat.

W przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia, obowiązuje 6-tygodniowe pisemne wypowiedzenie, niedokonanie tej czynności skutkuje jednoczesnym obowiązkiem uiszczenia opłaty za cały semestr.

Pytania dotyczące opłat za szkołę kierować należy do Anity Wagner tel. 0177 9390486.


Wpłat dokonywać należy na konto:

Katholisches Zentrum zur Förderung der polnischen Sprache Kultur und Tradition in Deutschland e.V.

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE61 5005 0201 0000 7466 22

SWIFT/BIC: HELADEF1822

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i semestr.

 

Budowę strony internetowej, nagrody książkowe dla uczniów, wynagrodzenie nauczycielek oraz sprzęt komputerowy dla szkoły sfinansowano ze środków finansowych pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku.