Informacje

Stowarzyszenie „Katolickie Centrum Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej w Niemczech T.z.” założone zostało w 1996 roku - wykorzystując zapisy traktatu niemiecko-polskiego o dobrosąsiedzkich stosunkach z 17 czerwca 1991r. – i uzyskało status organizacji użyteczności publicznej. Od dnia powstania do dziś swą statutową działalność ściśle wiąże z programem działania Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, podlegając pod stowarzyszenie nadrzędne, jakim jest „Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech T.z.”

 

 

"Katolickie Centrum" zrzesza polskich katolików skupionych i działających społecznie przy ośrodku Polskiej Misji Katolickiej we Frankfurcie nad Menem. Nasze Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem polskiej kultury i tradycji oraz pielęgnowaniem ojczystego języka w duchu chrześcijańskich wartości, stojąc przy tym na straży zachowania polskiego narodowego dziedzictwa.

Podstawowymi celami, które wpisane zostały do statutu są m.in.:

  • nauka języka polskiego,

  • popieranie kultury i tradycji polskich w Niemczech,

  • wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego,

  • wychowanie w duchu patriotyzmu,

  • wspieranie innych organizacji zajmujących się propagowaniem polskiego języka i kultury,

  • popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim.